NEYASİS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
ÇALIŞAN ADAYLARINI/ÇALIŞANLARI BİLGİLENDİRME/AYDINLATMA METNİ

İşbu KVKK Bilgilendirme/Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu ve/veya ilgili olduğu ölçüde Veri işleyen sıfatıyla Neyasis Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) tarafından İş başvurusunda bulunan çalışan adaylarını bilgilendirmek/aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

Kişisel Veriler :

Şirketimiz ile aranızdaki potansiyel ve/veya mevcut iş ilişkisi dahilinde ve/veya Şirketimizin sunduğu hizmetler kapsamında, gerek Şirketimiz ve Bağlı Şirketleri olan Neyasis Araştırma Geliştirme ve İnsan Kaynakları Hizmetleri Ltd.Şti ve Kareka İnsan Kaynakları Hizmetleri Ltd. Şti.’ne hepsi birlikte “Grup Şirketleri” olarak anılacaktır) sunmuş olduğunuz ve gerekse iş başvurularınız dahilinde seçme, değerlendirme ve yerleştirme süreçleri kapsamında sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda paylaştığınız kimliğinizi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kapsamında, kişisel verileriniz, KVKK 5. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde gerek “sözleşmelerimizin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, gerekse “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’imizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”şeklindeki hukuki sebeplere dayalı olarak, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak otomatik, kısmen otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla toplanmakta, kaydedilmekte ve işlenmektedir.

İşbu Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni’nde yer alan açıklamalar, Şirketimiz ile olan iş ilişkiniz kapsamında sizin kişisel verilerinize ilişkin olduğu kadar, Şirketimiz nezdindeki pozisyonunuz nedeniyle eriştiğiniz/erişme imkanı bulduğunuz/işlediğiniz üçüncü kişilere ait kişisel veriler bakımından da geçerlidir. Dolayısıyla, Şirketimiz aşağıda belirtildiği şekilde sizin kişisel verilerinizi topladığı gibi, siz de pozisyonunuz itibari ile Şirketimiz adına üçüncü kişilerden bu verileri toplayan ve işleyen konumunda olabilirsiniz. Bu durumda verilerin toplanması/işlenmesi ve KVKK’da yer alan esaslara uyulması anlamında bu belge tarafınızca referans alınmalıdır. Bu belge kapsamında “Şirketimiz” adı altında yapılan açıklamalar, pozisyonunuz gerektirdiği takdirde ve/veya kişisel verilere erişmek, onları toplamak, işlemek gibi KVKK’da tanımlanmış imkanlara sahip olduğunuz ölçüde Şirketimiz tarafından toplanan ve/veya Şirketimiz adına sizin tarafınızdan toplanan kendi kişisel verileriniz dahil olmak üzere tüm üçüncü kişilerin kişisel verilerini ilgilendirecek ve onlara atfedilmiş sayılacaktır.

Şirketimiz, iş başvurusunda bulunan Çalışan Adayları ile aşağıdaki bilgilerini toplayabilir ve işleyebilir:

 1. İsim, adres, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,
 2. Özgeçmiş, ön yazı, geçmiş veya ilgili iş tecrübesi veya diğer tecrübe, eğitim durumu, transcript, mülakat, dil test sonuçları veya iş başvurusuna ilişkin destekleyici veya açıklayıcı belgeler,
 3. Özgeçmiş ile birlikte kullanılmak üzere bizimle paylaşılan fotoğraflar, bina giriş çıkışları ve ortak alanları ile toplantı odaları ve ofis alanlarında güvenlik amacı ile konumlandırılan kameralar ile toplanan görsel veriler,
 4. Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda mülakat sırasında elde edilen bilgilerin yazılı, ses ve görüntü kayıtları, görüşme sırasında ya da destek hattında otomatik ses kayıt sistemine kaydedilen özel nitelikli kişisel veriler,
 5. Çalışan Adayları’nın kariyer siteleri ve bu işle iştigal eden şirketlere vermiş olduğu ve paylaşılmasına izin verdiği ve/veya Şirketimizin iş ortağı statüsünde olan bu şirketlerden gizlilik hükümleri uyarınca işe yerleştirme amacına yönelik olarak bir anlaşma dahilinde teslim aldığı kişisel veriler,
 6. Önceki işverenlerden alınan referanslar veya aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontrol sonucu elde edilen bilgiler veya Şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler,
 7. Yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım test, sınav ve mülakatların sonuçları.

İşin niteliğine göre Şirketimiz, Çalışan Adayları’ndan özel nitelikli kişisel verilerini (örneğin, sabıka kaydı, engel durumu, sağlık raporu vb.) talep edebilecektir. Böyle bir durumda, Çalışan Adayı ilgili özel nitelikli kişisel verinin talep edilme nedeni ve kullanım amacı hakkında ayrıca bilgilendirilecektir.

Şirketimiz, Çalışan Adayları’nın başvurularının niteliğini dikkate alarak, Çalışan Adayı’nın özelliklerinin, tecrübesinin ve talebinin açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek, gerektiği takdirde Çalışan Adayı’nın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip Çalışan Adayı hakkında araştırma yapmak, başvuru ve işe alım süreci hakkında Çalışan Adayı ile iletişime geçmek, uygun görülen yurtiçi ve/veya yurtdışı pozisyonlar için Grup Şirketleri ve/veya Şirketimizin çalışan arayışında olan müşterileri ile iletişime geçmek ve Çalışan Adayları’nın ve kişisel verilerinin uygun görülen bu şirketlere yönlendirmelerini veya sistemler üzerinden paylaşımını yapmak, herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak, Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek amaçları ile Çalışan Adayları’nın kişisel verilerini toplayabilir ve işleyebilir.

Kişisel Veriler;

 • İstihdam yaratmak ve işe alım süreçlerine destek vermek,
 • İş bulmak, işveren müşterilerin doğru adaya ulaşabilmeleri amacıyla, paylaşılan kişisel verilerden yararlanarak işveren müşteri ilanları ile eşleştirme yapmak,
 • Çalışan adaylar’dan gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarına cevap vermek,
 • Herhangi bir şikâyet söz konusu olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak,
 • Çalışan adayı talebi doğrultusunda veya sosyal medyada yer alan şikayetlerin olması halinde bilgileri incelemek,
 • Bütçe yönetimi ve raporlama yapmak,
 • Hizmet kalitesini arttırmak ve hizmet/kalite kontrolü sağlamak,
 • Şirket’in Web/Mobil uygulamalarına girişi kolaylaştırmak,
 • Web/Mobil uygulamalarda yaşanan teknik sorunlarda müdahale edebilmek ve sorunun kaynağını anlayabilmek,
 • Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapmak, site kullanımını yorumlamak,
 • Başvuru yapılmasına yardımcı olmak adına toplu e-posta ve SMS göndermek,
 • Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki Şirket uygulamalarını geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak,
 • Yalnız gerekli olduğunda, yurt içindeki ve yurt dışındaki işveren müşterilerimize destek vermek,
 • İşveren müşterilerimiz için hizmet satışını artırmak, pazarlama, müşteri memnuniyet analizinin yapılmasını sağlamak

amaçları ile de işlenebilmektedir.

Çalışan adayları/Çalışanların özgeçmişlerinde ve eklerinde yer alan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri, istihdam amacı ile yurt içi ve/veya yurt dışı merkezli işverenlere, Şirketimiz sistemi üzerinde açılan kullanıcı hesaplarına aktarılabilmektedir. Ayrıca paylaşım tercihleriniz doğrultusunda, kişisel verileriniz, Platformumuzu ziyaret edenler tarafından görüntülenebilmektedir. Buna ek olarak, paylaşma seçeneğinize göre özgeçmişinize erişen kişiler özgeçmişinizi kendi veri kayıt sistemlerine kaydedebilmektedir.

Çalışan adayları/Çalışanlar tarafından yukarıdaki koşullarla paylaşılan kişisel veriler, Grup Şirketleri ve/veya müşterilerimiz tarafından herhangi bir şekilde veri işlemeye tabii tutulduğunda grup şirketlerimiz ve/veya müşteri de veri sorumlusu haline gelmektedir. Şirketimiz aracılığıyla söz konusu işverenin erişimine açılmış veriler ile ilgili talepler, Şirketimiz tarafından ilgilisine iletilecektir. Müşterinin verileri kendi sistemlerine aktardığı durumlar için, aktarılan bilgilerle ilgili talebin gerçekleştirilmesi veri sorumlusu sıfatıyla müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri ile Şirketimiz/Grup Şirketlerimiz arasındaki sözleşme/iş ilişkisi bittikten sonra, kişisel verilerin kullanılmak istenmesi durumunda, ilgili işveren kişisel veri sahibi çalışan adayı ile iletişim kurup, ayrıca iznini talep edebilir.

Hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla kişisel verilerin paylaşılması istendiğinde, mevcut yasal düzenlemeler gereği kişisel verileri paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel veriler tarafı ya da ilgilisi olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verileri paylaşmamız gerekebilmektedir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel veriler işlenebilmektedir. Şirketimize bizzat bildirilen ve/veya ilgili kurumlar aracılığıyla bildirilen kişisel veriler, bildirildiği şekilde, doğruluğu ve güncelliği korunarak Şirketimiz tarafından kaydedilir, yeniden düzenlenir, depolanır, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilir. Kişisel Veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, ilgili mevzuat uyarınca talep edilmesi gibi durumlarda adli makamlar ve/veya ilgili kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecek, KVKK’da belirtilen şartlar dahilinde yurtiçi (örn: SGK, BTK, avukat, doktor, danışman, denetçi, iş ortakları, Şirketimizin çalışan istihdamı için başvurmuş olan müşterileri, özel istihdam büroları vb. kişi ve/veya kurumlar) veya yurtdışı (örn: seyahat acentaları, oteller, danışman, denetçi, iş ortağı vb kişi ve/veya kuruluşlar) üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve sair şekillerde işlenebilecektir.

Yukarıda açıkça belirtilenler ve aşağıda listelenenler ile sınırlı olmamak üzere, toplamaya ve/veya işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin genel kategorileri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Kimlik Verileri (isim, soyisim, cinsiyet, doğum tarihi, TCKN, anne-baba adı, doğum yeri, uyruğu, seri numaraları vb. bilgiler)
 2. İletişim Verileri (telefon numaraları, ikametgah/işyeri vb. açık adres bilgileri, e-posta adresleri, IP adresleri vb. bilgiler)
 3. Eğitim Verileri (diploma, sertifika, özgeçmiş, uzmanlık, yabancı dil, bilgisayar bilgisi, katıldığı seminerler,transcript, sınav/mülakat/değerlendirme sonuçları vb bilgiler)
 4. Finansal Veriler (bordrolar,maaş ve prim bilgileri, banka bilgileri, sigorta bilgileri, icraya konu borç bilgileri, avans, masraf, kredi bilgileri, AGİ vb)
 5. Özel Nitelikli Kişisel Veriler (sabıka kaydı, sağlık raporları, muayene formları, sağlık/doğum izin bilgileri, maluliyet durumu, sendika, dernek, vakıf üyelikleri, din/mezhep bilgileri vb)
 6. Aile Verileri (eş, çocuk vb. yakınlara ait kimlik, iletişim, sağlık, finansal, eğitim vb. veriler)
 7. Çalışma Verileri (Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler), iş tanımı, performans raporları, işe giriş/çıkış bilgileri, prim bilgileri, tazminat tutarları, izin, seyahat, askerlik, turnike giriş/çıkış kayıtları, servis bilgileri vb. bilgiler)
 8. Sayısal, görsel, duysal veriler (fotoğraf, ses ve görüntü kayıtları, araç plakaları, zimmetli araç/eşyaya ilişkin kullanım ölçüm bilgileri, konum bilgileri, yazı/çizim örnekleri, boy/beden bilgileri vb)
 9. Web sitesi/Uygulama kullanım verileri [Üye olduğu tarih, yaptığı başvurular / başvuru seviyesi, siteye login olma sıklığı/zamanları, ios/android/mobil site/ web site kullanıcısı, güncelleme tarihi, çalışmayı tercih ettiği pozisyonlar, şehirler, iş habercisi / kayıtlı kriterleri, engellenen firmalar, çalışma durumu (evet/hayır), aday sektör adı, son login tarihi, son mesaj tarihi, uygulama silindi (evet/hayır), son mesaj seviyesi, son mesaj pozisyonu, son mesaj sektörü, son mesaj attığı firma, son iş seviyesi, adayın cep telefonundan ilan numarasını arayıp aramadığı bilgisi, uygulamaların kullanılışı bilgisi (uygulama içerisinde yapılan her hareket ve seçim), IP, Device ID, kullandığı operatör bilgisi, cihaz bilgisi (versiyon-model)]
 10. Diğer veriler [Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa özgeçmişe eklenen her türlü word, excel, sunum dosyaları, Profil ID, Login ID, IP adresi, log kayıtları, başvuru sürecini kendi altyapılarında yöneten işverenler için başvurunun gerçekleşmesi amacıyla ilgili işveren’in belirlemiş olduğu adrese yönlendirilirken işlemi yapan kullanıcının kullanıcı adı/email/yönlendirme yapılan gün bilgisi]

Çalışan adaylarının özgeçmişlerinde belirttikleri veya Şirkete ilettikleri referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın alınması Çalışan adayı/Çalışan sorumluluğundadır. Şirketimiz/Grup şirketlerimize bu konuda yönlendirilecek herhangi bir idari ve/veya cezai yaptırımlara karşı yasal haklarımız saklı tutulmaktadır.

Sistemlerimizde görüşmeler ve başvurular esnasında sorulabilen engelilik durumu bilgisi, sağlık verisi olması dolayısıyla özel nitelikli kişisel veridir. Söz konusu bilgi Şirket’in Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’ ne bağlı olması dolayısıyla, 4. Maddenin 1. Fıkrası u) bendinde sözü edilen özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yönelik olarak talep edilebilmektedir, Benzer şekilde sorulan cinsiyet sorusu, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması konulu Genelge kapsamında iletilmektedir.

Şirketimiz, meşru menfaatleri doğrultusunda Şirketimiz ile ve/veya Şirketimiz adına yapacağınız telefon video konferans, e-posta iletişimi, yüz yüze görüşme, mülakat vb. tüm iletişim süreçleri kayıt altına almakta, bilgisayar programları ve sair kayıt yöntemleri ile işlemektedir.

Şirketimiz tarafından toplanan ve/veya işlenen kişisel veriler, yasal düzenlemelere uygun olarak, kişisel verilerin işlenme amacı göz önünde tutularak saklanır. Çalışan Adayları’nın istihdam edilmeleri halinde dahi yeni ve/veya daha iyi şartlar sağlayan pozisyonlara yerleştirilebilmeleri bakımından kişisel verileri işleme amacının devam ettiği kabul edilir. Kişisel veriler ayrıca hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemler alınmaktadır.

KVKK 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle şahsen iletebilir, Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, amaca uygun kullanım olup olmadığını, verilerinizin yurtiçi ve/veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını öğrenebilir, bilgilerinizin düzeltilmesini, aktarım yapılan üçüncü kişilerin bu konuda bilgilendirilmesini, verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini), kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunun şahsınıza ait olup olmadığının teyidi için tarafınıza telefon, sms, e-posta vb. yöntemlerle ulaşılarak ek doğrulamalar yapılması talep edilebilecektir. Başvurunuzu takip eden 30 (otuz) gün içinde talepleriniz ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talep etmiş olduğunuz işlemin ilave bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
NEYASİS BİLGİ TEKNOLOJİLER A.Ş
MERSİS NO : 0631074216400015
ADRES : Maslak mah meydan sok no:5/54 34485 Sarıyer, İstanbul
İLETİŞİM : ik@neyasis.com

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) KAPSAMINDA
AÇIK RIZA BEYAN FORMU VE TAAHHÜTNAME

Neyasis Bilgi Teknolojileri A.Ş. Çalışan adaylarını Bilgilendirme/Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım. Kendi kişisel verilerim ile ilgili olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Aydınlatma Metni’nde açıklandığı üzere uygun pozisyonlar için istihdamım amacı ile kişisel verilerimin Neyasis Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, kullanılmasına, işlenmesine, saklanmasına, yurt içi ve yurtdışındaki çalışan arayışında olan Neyasis Müşterileri, Grup Şirketleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve bu amaç doğrultusunda aktarılmasına mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Şirket ile görüştüğüm/çalıştığım süre boyunca görüşmem/görevim yahut görevim dışındaki sebeplerle edindiğim, çalışanlara, müşterilere, tedarikçilere, taşeronlara, çözüm ortaklarına, danışmanlara ve bunların çalışanlarına ait kişisel verileri, Neyasis Bilgi Teknolojileri A.Ş.’NİN ve bağlı kuruluşları olan Neyasis Araştırma Geliştirme İnsan Kaynakları Hizmetleri Ltd. Şti ile Kareka İnsan Kaynakları Hizmetleri Ltd. Şti.’nin ve / veya ilgili kişinin açık rızası ve onayı olmaksızın Şirket içinden yahut Şirket dışından üçüncü kişiler ile paylaşmayacağımı, elde ettiğim tüm kişisel verilerin korunması amacıyla veri sorumlusunun yahut veri işleyenin her türlü tedbiri alarak uygulanmasını sağlamasına destek sağlayacağımı, Şirket’in yayınlayacağı Kişisel Verilerin Korunmasına dair tüm politika ve düzenlemelere uyacağımı, bu yükümlülüklere aykırı hareket ettiğim taktirde Neyasis Bilgi Teknolojileri ilgili Grup Şirketlerinin ve kişisel veri sahibinin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı ve uygulanacak idari/cezai yaptırımların bedellerini tazmin edeceğimi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.